Prilby Kask Safety spĺňajú parametre európskych technických noriem EN, podľa ktorých parametrov sú vyrábané, testované a certifikované. Uvedené normy spĺňa aj príslušenstvo, u ktorého je certifikácia vyžadovaná a špecifikovaná.

EN 397 Priemyselné ochranné prilby

Norma stanovuje požiadavky na fyzikálne vlastnosti, skúšobné metódy a požiadavky na fyzikálne vlastnosti a značenie priemyselných ochranných prilieb. Norma špecifikuje požiadavky povinné a nepovinné. Základné požiadavky sú zamerané na tlmenie nárazu a odolnosť proti prierazu pri rôznych prevedeniach prilby. Medzi nepovinné vlastnosti prilieb certifikovaných podľa EN 397 patria izolujúce vlastnosti proti elektrickému prúdu, ďalej potom postreku roztaveným kovom. Norma zahŕňa aj požiadavky na značenie pracovných prilieb a užívateľské informácie o bezpečnostných rizikách.

EN 12492 Horolezecká výstroj – prilby pre horolezcov

Norma stanovujúca skúšobné a bezpečnostné požiadavky a metódy skúšania pri prilieb používaných v horolezectve. Prilby poskytujú ochranu používateľa, ktorá je daná okolnosťami úrazu. Nosenie prilby tak vždy nemusí zabrániť smrti alebo trvalým následkom. Pri náraze je časť energie stlmená prilbou, čo zmenšuje energiu nárazu, ktorej je hlava vystavená. Tým môže dôjsť k poškodeniu konštrukcie prilby, preto musí byť každá prilba, ktorá bola vystavená nárazu, vyradená z používania. Horolezecké prilby sú vybavené vnútorným upevňovacím systémom, ktoré môžu byť príčinou zachytenia, čo môže spôsobiť za určitých okolností nebezpečenstvo.

EN 50365 Elektricky izolujúce prilby

Norma stanovuje požiadavky, fyzikálne vlastnosti a skúšobné metódy pre prilby poskytujúce elektrickú izoláciu pri použití v systémoch nízkeho napätia. Norma obsahuje definície, zatriedenie požiadavky (neelektrické a elektrické, značenie balenia, návody na používanie, mechanické, tepelné a elektrické skúšky, požiadavky na plán zabezpečenia kvality a preberacie skúšky a usporiadanie a návody na skúšanie.

EN 14052 Priemyselné prilby s vysokým stupňom ochrany

A1 Táto európska norma stanovuje fyzikálne požiadavky, požiadavky na vykonanie, skúšanie a značenie priemyselných prilieb s vysokým stupňom ochrany. Zahŕňa tak povinné požiadavky, ako aj ďalšie doplnkové technické požiadavky uplatňujúce sa iba vtedy, keď sú výslovne deklarované výrobcom prilby. Tieto prilby poskytujú užívateľovi väčšiu ochranu proti padajúcim predmetom, nárazom mimo vrcholu prilby a proti následnému poraneniu mozgu, fraktúre lebky a úrazom krku. Sú tiež vybavené upevňovacím systémom, ktorý vyhovuje záväzným požiadavkám na uvoľnenie a účinnosť systému.

EN 166 Osobné ochranné prostriedky na ochranu očí

Ochranné tvárové štíty a hľadí ochranných prilieb pre hasičov, pracovníkov sanitných vozidiel a záchranných služieb. Norma pojednáva o všeobecných funkčných požiadavkách pre rôzne druhy prostriedkov na ochranu očí a obsahuje napr.: - prevedenie; - klasifikáciu; základné požiadavky kladené na všetky prostriedky na ochranu očí; - rôzne doplnkové a voliteľné požiadavky; - rozdelenie požiadaviek, skúšok a použitia; - značenie; - informácie pre užívateľov. Požiadavky na činiteľ prestupu pre rôzne druhy filtrov sú uvedené v samostatných normách

EN 352 Mušľové chrániče sluchu

Táto norma je súborom požiadaviek na osobné ochranné prostriedky sluchu vo vzťahu k osobným ochranným prostriedkom. Zaoberá sa požiadavkami pre mušľové chrániče sluchu. Požiadavky normy sa týkajú najmä fyzikálnych a akustických vlastností mušľových chráničov sluchu. Rozmerové požiadavky umožnia veľkej väčšine populácie v priemysle, aby uspokojivo vyhovovali mušľové chrániče strednej veľkosti. Norma tiež vyžaduje, aby boli udané hodnoty útlmu dosiahnuté mušľovými chráničmi sluchu.

EN 1731 Osobné prostriedky na ochranu očí a tváre z pletiva

Táto norma špecifikuje materiály, konštrukciu, funkčné požiadavky, skúšobné metódy a požiadavky na značenie pre prostriedky z pletiva na ochranu očí a tváre. Táto norma nie je vhodná pre prostriedky na ochranu očí a tváre na použitie proti rozstrekujúcej sa tekutine (vrátane roztaveného kovu), riziku vyplývajúcich z horúcich pevných častíc, elektrických nebezpečenstiev, infračervenému a ultrafialovému žiareniu. Táto norma sa netýka ani ochranných prostriedkov z pletiva, ktoré sa používajú v športe napr. v ľadovom hokeji alebo pri šerme.