Úvodné ustanovenia

Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú právo a povinnosti predávajúceho, ktorým je spoločnosť obchodní společnosti Bexamed s.r.o., se sídlem Miranova 148/10, 102 00, Praha 10, identifikační číslo: 24766356, DIČ: CZ24766356, zapsané v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Praze, oddíl C, vložka 172570 (dále jen „prodávající“),  a kupujúceho (zákazník, spotrebiteľ).


Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Českej republiky. Pokiaľ je zmluvnou stranou spotrebiteľ, neupravené vzťahy sa riadia obchodnými podmienkami Občianského zákonníka (č. 89/2012) a Zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.). Obchodné podmienky v prípade, keď kupujúcií nakupuje na IČ, upravuje dodatok "Závrečné ustanovenia". Ustanovenia odchylujúce sa od obchodných podmienok je ďalej možné zjednať v kúpnej zmluve. Tieto odchylujúce sa zjednania uvedené v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Obrázky tovaru sú ilustračné.

1. Expedičné lehoty

    Pri každej položke tovaru je vždy uvedená doba expedície (počet pracovných dní potrebných na odoslanie objednaného tovaru). Pri všetkých objednávkach má zákazník možnosť dohodnúť si termín dodania tovaru.

2. Platobné podmienky

    Bezhotovostným prevodom na bankový účet – cenu za tovar a uvedené poplatky hradí zákazník pred dodaním tovaru.

    Pri preberaní tovaru obdrží zákazník doklad o prevzatí tovaru.

    Daňový doklad s vyčíslením kúpnej ceny a DPH bude priložený ku každej zásielke.

    Ak nakupujete v súvislosti s vašou podnikateľskou činnosťou, uveďte tiež názov podnikateľa, IČ, DIČ a miesto podnikania.

    Sme plátcami DPH.

3. Spôsob a cena dopravy


Packeta Slovakia

Doručení na adresu: balík do 5 kg: 5 €

Doručení na výdejní místo: balík do 5 kg: 3 €

Nad 100 € zadarmo

GLS

Doručení na adresu, balík do 5 kg: 4 €
Nad 100 € zadarmo

Platba

Bankový prevod - odosielame po prijatí platby
Platba kartou online

Uvedené ceny sú vrátane DPH.
V prípade veľkoobchodnej ceny zaniká nárok na dopravu zadarmo.

Zásielky zasielame prepravnou firmou priamo na dodaciu adresu zákazníka. K cene tovaru je účtované prepravné za nižšie uvedenú tarifu.

b) Platební metody

Bezhotovostním převodem na bankovní účet – kupní cena zboží je hrazena před dodáním zboží, přičemž nejpozději následující pracovní den po objednání zboží je kupujícímu doručena faktura s platebními údaji tak, aby bylo možné provést bezhotovostní převod na účet 2500492338/2010 (Fio Banka); IBAN: CZ56 2010 0000 0025 0049 2338; BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX.  Nebude-li úhrada kupní ceny provedena do 14 dnů od zaslání platebních údajů, bude objednávka kupujícího považována za stornovanou.

Platební kartou ONLINE  – Nejrychlejší způsob zaplacení online.  Online platby pro nás zajišťuje platební brána ComGate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a.s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány.

Hotově nebo kartou na pokladně – u zboží, které je vyzvednuto na prodejně společnosti Bexamed s.r.o.

Do rozhraní platební brány ComGate zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky.

Okamžitá platba prostřednictvím internetového bankovnictví. Platební brána ComGate vás přesměruje do vašeho internetového bankovnictví, kam se přihlásíte jako obvykle a zde potvrdíte už připravený platební příkaz. 

Po dokončení platby budete přesměrováni zpět do obchodu. Platba je potvrzena okamžitě, budeme bez odkladu pokračovat v realizaci objednávky.

Kontakty na provozovatele COMGATE platebního rozhraní

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel:  +420 228 224 267

4.  Kúpna zmluva

Každá prezentácia tovaru umiestnená na webovom rozhraní e-shopu www.kasksafety.sk  je len informačného charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadne tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 odst. 2 Občianského zákonníka sa nepoužije.


Kupujúci navrhuje uzatvorenie kúpnej zmluvy prostredníctvom riadne vytvorenej objednávky v e-shope predávajúceho alebo prostredníctvom telefónu. Predávajúci neodkladne potvrdí prevzatie tohto návrhu na e-mail kupujúceho, pričom toto potvrdenie nie je svojou povahou súhlasom k uzatvoreniu kúpnej zmluvy. Za súhlas s uzatvorením kúpnej zmluvy je považovaný okamih, keď predávajúci odošle objednaný tovar kupujúcemu. V okamihu odoslania tovaru teda jednoznačne dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, pričom sa táto zmluva riadi platnými obchodnými podmienkami predávajúceho.


Kupujúci je oprávnený odvolať svoj návrh na uzavretie kúpnej zmluvy bez akýchkoľvek sankcií, pokiaľ nedojde k odoslaniu objednaného tovaru zo strany predávajúceho. Tento svoj zámer kupujúcí oznámi predávajúcemu e-mailom. Kúpna zmluva je vždy uzatvorená v úradnom jazyku Českej republiky. Kúpna zmluva je vždy uzatváraná na dobu určitú, od okamihu prevzatia tovaru kupujúcim. Týmto nezanikajú práva kupujúceho ani predávajúceho, ktoré podliehajú platnej českej legislatíve a týmto obchodným podmienkam.


5. Práva z vadného plnenia


Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (hlavne ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianského zákonníku).

Predávajúci odpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Hlavne predávajúcí odpovedá kupujúcemu, že v dobe, keď kupujúci tovar prevzal:

 • má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a pokiaľ chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúcí alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe nimi robenej reklamy,
 • sa tovar hodí na účel, ktorý na jeho použitie predávajúci uvádza alebo na ktorý sa tovar tohto druhu obvykle používa,
 • tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohodnutej vzorke alebo predlohe, pokiaľ bola kvalita alebo prevedenie určené podľa zazmluvnenej vzorky alebo predlohy,
 • je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere, alebo hmotnosti a tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

Ustanovenia uvedené v predchádzajúcom odstavci obchodných podmienok sa nepoužijú pri tovare predávaného za nižšiu cenu kvôli vade, kvôli ktorej bola nižšia cena dojednaná, na opotrebovanie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním, u použitého tovaru na vadu zodpovedajúcej miere použitia alebo opotrebovania, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo pokiaľ to vyplýva z povahy tovaru. Pokiaľ sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol vadný už pri prevzatí. Právo z vadného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, keď predávajúci obdržal od kupujúceho reklamovaný tovar. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiacích so zodpovednosťou za vady upravuje reklamačný poriadok predávajúceho.

6. Reklamačný poriadok

    Na každý tovar sa vzťahuje záručná doba. Záruka sa vzťahuje na všetky zjavné a skryté vady tovaru, ktoré nie sú zlúčiteľné s jeho funkčnosťou, úžitkovými a estetickými vlastnosťami. Pri tovare, kde je to nevyhnutné, vystaví predávajúci záručný list, ktorý kupujúci obdrží súčasne s tovarom. U ostatného tovaru preukazuje kupujúci pôvod tovaru faktúrou (dodacím listom). Pre tieto účely je vhodné, aby si kupujúci tento doklad k tovaru počas záručnej doby uschoval.

 • Kupujúci je povinný si tovar prehliadnuť bez zbytočného odkladu po jeho prevzatí. Prevzatím sa rozumie predanie tovaru dopravcom kupujúcemu.
 • Je vhodné, aby kupujúci oznámil predávajúcemu bezodkladne po uskutočnení prehliadky dodaného tovaru všetky vady, ktoré zistil alebo ktoré by bolo možné zistiť pri odbornej starostlivosti.
 • Pri zistení rozdielu v množstve alebo druhu tovaru s údajmi na faktúre či dodacom liste, je nutné podať o tomto stave správu predávajúcemu najneskôr nasledujúci pracovný deň po prevzatí.
 • Kupujúci by mal oznámiť zistené vady predávajúcemu písomne na adrese predávajúceho, alebo na e-mailovú adresu info@bexamed.sk. V oznámení musí kupující uviesť zistené vady (charakteristika, ako sa prejavujú) a musí uviesť nárok, ktorý v dôsledku vady uplatňuje.
 • Kupujúci v dôsledku vady tovaru môže uplatniť nasledujúce nároky: dodanie chýbajúceho tovaru, primeranú zľavu z kúpnej ceny, odstúpenie od zmluvy.
 • K reklamácii je vhodné predložiť faktúru (dodací list), doklad o zaplatení a dodaní tovaru a vlastný reklamovaný tovar.
 • V prípade reklamácie vád tovaru, za ktorého kvalitu prevzal predávajúci záruku od výrobcu, musia byť vady reklamované nejneskôr do konca záručnej doby.

 • Reklamačný formulár zašle kupujúci písomne poštou na adresu predajcu alebo emailom na adresu: kask@bexamed.cz.
 • Predávajúci je povinný reklamáciu vybaviť v zákonnej lehote, najneskôr do 30-tich dní. Lehota na vybavenie reklamácie začína bežať dňom doručenia tovaru na adresu predávajúceho.
 • Predávajúci zodpovedá kupujúcemu (spotrebiteľovi) za to, že predávaná vec je pri prevzatí v zhode s kúpnou zmluvou, hlavne, že je bez vád. Pokiaľ nie je vec pri prevzatí v zhode s kúpnou zmluvou, má kupující právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu v zhode s kúpnou zmluvou. A to podľa požiadaviek kupujúceho buď výmenou veci, alebo opravou. Pokiaľ takýto postup nie je možný (nie je možné splniť požiadavku kupujúceho) môže kupujúci požadovať primeranú zľavu alebo od zmluvy odstúpiť. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví behom 6 mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, pokiaľ sa nepreukáže opak alebo to neodporuje povahe veci.

 • Pri výskyte neodstrániteľnej vady, ktorá bráni tomu, aby vec mohla byť riadne užívaná ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo môže od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prináležia kupujúcemu, pokiaľ ide o odstrániteľné vady, keď kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať (v praxi sa rovnaká tretia vada alebo akákoľvek štvrtá vada považuje za dôvod uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady ako v prípade neodstrániteľnej vady). Pokiaľ sa jedná o iné neodstrániteľné vady a pokiaľ kupujúci nepožaduje výmenu veci, má kupujúcí právo na primeranú zľavu z ceny veci alebo môže od zmluvy odstúpiť.
 • Poškodenie tovaru, ktoré vzniklo na základe nevhodného zaobchádzania s balíkom prepravcom - prepravnou spol. GLS, t.j. treťou stranou, je nutné reklamáciu uplatniť priamo u prepravcu (GLS - Slovakia). Odporúčame vždy dôkladne skontrolovať obal zásielky, popr. i zásielku vybaliť a v púrípade poškodenia obalového materiálu, popr. tovaru vo vnútri zásilky, vždy spísať so šoférom prepravcu Záznam o škode, ktorý má každý šofér k dispozici vo vozidle. Pre prípadné uznanie reklamácie zo strany prepravcu je spísanie Záznamu o škode nevyhnutnosťou.

7. Vaša ochrana

Pri našej spolupráci sa snažíme plne chrániť Vaše súkromie. Aby sme Vám však mohli ponúknuť naše služby, potrebujeme poznať niektoré nevyhnutné údaje. Tieto údaje chránime pred zneužitím. Prečítajte si prosím podrobnosti nižšie v tomto dokumente.

 • Požadované údaje - sú na registračnom formulári označené hviezdičkou.
 • Aby ste nemuseli registračné údaje zadávať pri každom nákupe znova, využite možnosť registrácie.
 • Údaje o našej spolupráci - behom spolupráce sú zhromažďované Vaše objednávky. Je to nutné na zaistenie dodávok tovaru, vybavovanie reklamácií a podobne. Údaje o nákupoch sú ukladané v bezpečnej databáze a nie sú poskytované tretím stranám.
 • Využitie zákazníckých dát mimo skupinu serveru www.kasksafety.sk - zákaznícke dáta sú v rámci skupiny serveru bexamed dôverné a nie sú poskytované žiadnym subjektom s výnimkou partnerov zaisťujúcich platobný styk, ktorými môžu byť napr. banky. To však vždy len v rámci jednej konkrétnej platby s využitím týchto služieb. Tieto dáta nebudú poskytované reklamným, marketingovým, ani iným obdobným spoločnostiam. 
 • Odoslaním objednávky alebo registráciou súhlasíte so zasielaním akčných ponúk na uvedené kontaktné údaje. Toto zasielanie môžete jednoducho zablokovať. Potrebné inštrukcie nájdete v pätičke doručeného e-mailu.
 • Súhrnné informácie - môžeme poskytovať dôveryhodným tretím stranám, alebo verejnosti, súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie súvisiace údaje. Táto štatistika však neobsahuje žiadnu informáciu, ktorá by umožnila identifikovať jednotlivých zákazníkov (napr. Český štatistický úrad).
 • Používaním eshopu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácii o Vás a Vašich nákupoch. Pravidlá zachádzania s týmito údajmi sú popísané v tomto dokumente. Pokiaľ dojde v budúcnosti k ich zmene, detaily nových pravidiel budú verejne publikované, takže budete mať možnosť sa o nich dozvedieť.

8. Chcete vrátiť tovar zakúpený cez internet v 14-dňovej lehote?

 • Odporúčame priložiť doklad o kúpe tovaru - postačí i číslo objednávky alebo faktúry.Uveďte číslo účtu, kam majú byť vrátené peniaze.
 • Odporúčame dátum a čas vrátenia tovaru dohodnúť e-mailom ( kask@bexamed.cz ) so spoločnosťou Bexamed s.r.o.,
 • Tovar si môžete vyskúšať - nemalo by však dojsť k jeho zjavnému opotrebeniu. Tovar môže byť použitý, ale je nutné myslieť na náklady, ktoré bude mať spol. Bexamed s.r.o s uvedením tovaru do pôvodného stavu, a ktoré môžu byť požadované k úhrade. Účtovaniu týchto poplatkov predídete, pokiaľ tovar uvediete do pôvodného stavu sami (očistenie, skompletovanie, správne zabalenie a pod.) Každý prípad odstúpenia od zmluvy je riešený individuálne.
 • Obal nie je predmetom kúpy a ani súčasťou kúpenej veci. Napriek tomu má Bexamed s.r.o. právo na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru, a tie sú potom zákazníkovi naúčtované a započítané s čiastkou za vrátený tovar. Každý prípad odstúpenia od zmluvy je riešený individuálne.
 • Lehota na odstúpenie od zmluvy trvá 14 kalendárnych dní, nie len pracovných, a začína plynúť nasledujúci kalendárny deň po prevzatí tovaru spotrebiteľom.
 • Vrátenie výrobku urobí spotrebiteľ na svoje vlastné náklady.
 • Vrátiť tovar môžu len koneční spotrebitelia, nie osoby, ktoré tovar nakúpili na IČ - tu nevzniká právny nárok a záleží na dohode so spoločnosťou Bexamed s.r.o.
 • Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy v prípadoch uvedených v § 1837 Občianského zákoníka v platnom znení.

9. Záverečné ustanovenia

Zaškrtnutím súhlasu s nákupným poriadkom povoluje kupujúci používanie svojich osobných údajov v popísanom rozsahu a berie na vedomie, že je zoznámený so všetkými podmienkami popísanými v obchodných podmienkach a s nimi bez výhrad súhlasí.
Pokiaľ kupujúcí nakupuje na IČ vzťahujú sa na zmluvný vzťah predávajúceho a tohoto kupujúceho niektoré odlišné ustanovenia, popísané nižšie:

 • pokiaľ nie je v súvislosti so záručnými podmienkami výrobcu uvedené inak, platí záručná doba v dĺžke trvania 12 mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim, zakúpený tovar nie je možné vrátiť bez udania dôvodu,
 • z bodu "Práva z vadného plnenia" je vylúčená informácia "Pokiaľ sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má se za to, že tovar bol vadný už pri prevzatí".
 • v prípade oprávnenej reklamácie nemá kupujúci právo na náhradu prepravného.

V prípade sporu medzi kupujúcim spotrebiteľom a predávajúcim môže spotrebiteľ využiť tiež možnosti mimosúdneho riešenia sporu. V takom prípade môže kupujúci spotrebiteľ kontaktovať subjekt alternatívneho riešenia sporu, ktorým je Česká obchodná inšpekcia (www.coi.cz) a postupovať podľa pravidiel tam uvedených. Viac informácií o mimosúdnom riešení sporov možno nájsť tiež na stránkach Českej obchodnej inšpekcie. Začať alternatívne riešenie sporu je tiež možné prostredníctvom on-line formulára na stránkach https://webgate.ec.europa.eu/odr/.