Košík 0 €
Celková cena:
0 €
Počet produktov:
K pokladni Košík je prázdny Tovar v košíku

  Informácie o spracovaní osobných údajov

  I. Správca a subjekt údajov, zdroj osobných údajov

  Obchodná spoločnosť HomeGym s.r.o., IČO: 27708144, so sídlom Na Záhradách 2/A, 69002Břeclav, (ďalej ako HomeGym) v súvislosti s poskytovanými službami spracováva osobné údaje zákazníkov a záujemcov o poskytnutie služieb (ďalej spoločne označovaní ako "zákazníci").

  HomeGym týmto poskytuje informácie v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 96/46 / ES (ďalej len ako "nariadenie"), ako aj v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov (ďalej ako "zákon").

  HomeGym je v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov správcom osobných údajov zákazníka a zákazník je subjektom údajov. HomeGym spracováva osobné údaje zákazníkov získané prevažne od zákazníkov. V prípade potreby spracováva HomeGym tiež osobné údaje zákazníkov získané z verejne dostupných zdrojov (Administratívny register ekonomických subjektov, obchodný register, živnostenský register, insolvenčný register a i.).

  II. Kategórie spracúvaných osobných údajov

  HomeGymspracuváva kategórie osobných údajov:

  Identifikačné a kontaktné údaje zákazníka, najmä potom meno, priezvisko, rodné číslo, identifikačné číslo, adresu bydliska, číslo účtu, mail a telefonický kontakt.
  Fotografické záznamy, audiovizuálne záznamy, prvky vypovedajúce o kultúrne
  j, spoločenskej a ekonomickej identite zákazníka, a to vždy s ohľadom na obsah a rozsah služieb poskytovaných zákazníkovi.
  Údaje o všetkých službách poskytovaných zákazníkovi, údaje z telefonickej ko
  munikácie, emailovej komunikácie, chatu a sms.
  Údaje o tran
  zakciách medzi HomeGym a zákazníkom, údaje o bankovom spojení zákazníka.

  III. Účely a právny dôvod spracovanie údajov

  HomeGym osobné údaje zákazníka spracováva na nasledujúce účely a z nasledujúcich dôvodov:

  Spracovanie je nevyhnutné na uzavretie a plnenie zmluvy medzi
  HomeGym a zákazníkom, ako aj na vykonanie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy na žiadosť zákazníka.
  Spracovanie je nevyhnutné na účely splnenia právnych povinností, ktoré sa na
  HomeGym vzťahujú. HomeGym má najmä prevenčné povinnosti a povinnosti obozretnosti pri uzavretí zmluvy, ako aj povinnosti voči orgánom štátnej správy vymedzené právnymi predpismi.
  Spracovanie je nevyhnutné na účely ochrany oprávnených záujmov
  HomeGym. Oprávneným záujmom HomeGym môže byť uplatnenie práv zo zmluvy uzatvorenej medzi HomeGym a zákazníkom. Oprávneným záujmom HomeGym môže byť taktiež obchodné či iné oznámenie zákazníkovi v súvislosti s poskytovanou službou.

  IV. Právne dôvod poskytnutie osobných údajov, dôsledky ich neposkytnutia

  Poskytovanie vyššie uvedených osobných údajov zákazníkom a ich spracovanie zo strany
  HomeGym je zákonnou požiadavkou a zákazník je povinný tieto údaje poskytnúť. Na spracovanie vyššie uvedených osobných údajov k uvedeným účelom nie je potrebné udelenie súhlasu zo strany zákazníka. V prípade, že by zákazník neposkytol osobné údaje pred uzavretím zmluvy či v dobe jej trvania, nebola by možná jednoznačná identifikácia zákazníka na účely splnenia práv a povinností HomeGym pred uzavretím zmluvy, na účely uzatvorenia a plnenia zmluvy medzi HomeGym a zákazníkom, ako ani na účely riadneho výkonu práv a povinností plynúcich z tejto zmluvy a z právnych predpisov. Osobné údaje spočívajúce vo fotografickom vyobrazení, audiovizuálnych záznamoch, ako aj údajoch vypovedajúcich o kultúrnych, ekonomických a spoločenských pomeroch zákazníka je zákazník povinný poskytnúť v prípade, že tieto údaje majú byť spracované podľa požiadavky zákazníka obsahom služby poskytované zo strany HomeGym zákazníkovi. Neposkytnutie týchto údajov by znemožnilo poskytnutie služby v požadovanom obsahu a rozsahu.

  Zákazník je oprávnený pred zaslaním prvého e-mailového obchodného oznámen
  ia požiadať HomeGym, aby zákazníkovi neboli zasielané obchodné oznámenia a vyjadriť tým nesúhlas s ich zasielaním, a to prostredníctvom emailu info@bexamed.sk. Po obdržaní emailu obsahujúceho obchodné oznámenia je zákazník oprávnený vyjadriť nesúhlas s ich ďalším zasielaním prostredníctvom tohto emailu.

   

  V. Príjemcovia osobných údajov

  HomeGym poskytuje osobné údaje zákazníka príjemcom a tretím stranám, ktorými sú orgány verejnej moci, fyzické alebo právnické osoby (hlavne osoby poskytujúce zamestnávateľmi účtovné služby a osoby poskytujúce zamestnávateľovi dátové úložiská), agentúry alebo iné subjekty. HomeGym takto poskytuje údaje bez súhlasu zákazníka iba v súvislosti s vyššie vymedzenými účelmi spracovania osobných údajov a z vyššie uvedených dôvodov spracovania. Akékoľvek poskytovanie osobných údajov zákazníka akýmkoľvek ďalším príjemcom z iných ako vyššie uvedených dôvodov je možné len na základe súhlasu udeleného zákazníkom HomeGym. V prípade úmyslu predať osobné údaje ďalším príjemcom na iné ako uvedené účely a z iných ako uvedených dôvodov HomeGym osobné údaje takto odovzdá iba v prípade, že by k tomu zákazník vopred poskytol súhlas.

   

  VI. práva zákazníka

  Zákazník je oprávnený požadovať od
  HomeGym prístup k osobným údajom týkajúcim sa zákazníka, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania a namietať proti spracovaniu, tým nebude ohrozený alebo znemožnený výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy uzatvorenej medzi HomeGym a zákazníkom, ako aj z právnych predpisov.
  Zákazník je oprávnený podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.


  VII. Uchovávanie osobných údajov

  Osobné údaje zákazníka budú uložené po dobu trvania zmluvného vzťahu medzi
  HomeGym a zákazníkom a po skončení zmluvného vzťahu po dobu trvania oprávnených záujmov HomeGym. V ďalších prípadoch budú osobné údaje uchované potom po dobu trvania lehôt na archiváciu daných osobitnými právnymi predpismi, najmä zákonom o archívnictve. Totožnosť a kontaktné údaje správcu sa zhodujú s údajmi o správcovi vyššie uvedenými.

   


  Súhlas s použitím súborov cookies

  Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Ďalšie informácie
  Súhlasím s použitím všetkých súborov cookies.
  Odmietnuť, využívať iba technické cookies.

  Tovar bol vložený do košíka

  Odporúčame dokúpiť

  Naozaj chcete vyprázdniť košík?